Umów spotkanie
Przycisk zamykający

Skontaktuj się z nami

zadzwoń
506 046 000

lub wypełnij
formularz kontaktowy:


  Polityka prywatności

  Polityka – Polityka Prywatności Rednet Dom Sp. z o.o.

  Spółka – rozumiana jako Rednet Dom Sp. z o.o.

  Strony Spółki Rednet Dom – witryny internetowe obsługiwane przez lub w imieniu Rednet Dom Sp. z o.o. i jej jednostek na całym świecie.

  Użytkownik/osoba, której dane dotyczą – osoba, która udostępnia swoje dane osobowe w związku z korzystaniem z witryn internetowych oraz produktów Spółki Rednet Dom

  Informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku Spółki Rednet Dom.

  Integralność danych – określenie sytuacji, w której dane zachowują prawidłową postać podczas operacji takich jak odczyt, zapis, transmisja lub magazynowanie

  Zasadą Spółki jest przestrzeganie mających zastosowanie przepisów prawa dotyczących prywatności i ochrony danych osobowych. Spółka działa w poszanowaniu prawa każdej osoby do ochrony swojej prywatności. Niniejsza Polityka Prywatności określa w jakich sytuacjach mogą być pozyskiwane dane osobowe od Użytkowników oraz wyjaśnia i reguluje zagadnienia związane z ich gromadzeniem, przetwarzaniem i wykorzystywaniem. Polityka obowiązuje w stosunku do wszystkich witryn internetowych obsługiwanych przez lub w imieniu Spółki Kwestie związane z przetwarzaniem danych w ramach zakupionych produktów lub usług Spółki Rednet Dom regulowane są odrębnymi procedurami oraz umowami.

  Spółka deklaruje, iż dołoży wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo przekazanych danych, jak i zobowiązuje się wykonywać działania zapobiegające ingerencjom osób trzecich w dane osobowe oraz w prywatność osób, których dane dotyczą. Przekazane dane osobowe będą wykorzystywane do celów określonych w dalszej części dokumentu.

  Spółka zwraca się z prośbą o dokładne zapoznanie się z Polityką Prywatności przed korzystaniem z jej witryn internetowych oraz przed udostępnianiem danych. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie swych danych osobowych w sposób wskazany w niniejszej Polityce (oraz we wszelkich stosownych dokumentach dotyczących prywatności, obowiązujących na poziomie krajowym lub na poziomie konkretnej witryny sieci Web), proszony jest o powstrzymanie się od korzystania z witryn internetowych Spółki Rednet Dom.

  Spółka jako właściciel niniejszej Polityki Prywatności zastrzega sobie prawo do jej zmiany w całości lub w części. Nowe brzmienie Polityki obowiązuje od momentu opublikowania jej na stronie Spółki Rednet Dom pod adresem www.Rednet Dom.pl. Zgoda udzielona przez Użytkownika zgodnie z treścią niniejszego dokumentu stanowi zgodę udzieloną Spółce. Administratorem gromadzonych danych jest Rednet Dom Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marcina Flisa 4, bud. B,  02-247 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000699785, NIP: 632-19-28-743, zwana dalej na potrzeby niniejszej Polityki Prywatności Administratorem Danych.

  Informujemy, iż Użytkownik może kontaktować się z Spółką bezpośrednio (telefonicznie) lub wchodząc na strony Spółki Rednet Dom w celu zapoznania się z informacjami na temat organizacji, programów i usług oraz wysłuchania lub obejrzenia określonych programów, bez konieczności podawania swoich danych osobowych. Niezależnie od powyższego, mogą zaistnieć okoliczności, kiedy dane osobowe Użytkownika będą niezbędne do zrealizowania żądanej usługi lub procesu. W takich przypadkach Użytkownik zostanie poinformowany o konieczności udostępnienia oraz o sposobie wykorzystania danych, mając tym samym możliwość podjęcia decyzji, co do udostępnienia lub odmowy udostępnienia swoich danych.

  Udostępnienie danych osobowych może być wymagane w sytuacji, w której Użytkownik zainteresowany będzie zleceniem Spółce realizacji określonej usługi (np. przygotowanie oferty, przesłanie informacji na temat produktu, pobranie demo produktu) lub też w sytuacji, w której będzie on zainteresowany udziałem w procesie, bądź zdarzeniu (np. rekrutacja, udział w konferencji). Wówczas Użytkownik może zostać poproszony o wypełnienie i przesłanie formularza/ankiety, w których zostanie mu wyraźnie wskazane, jakiego rodzaju dane osobowe będą gromadzone.

  W sytuacji, w której Użytkownik ujawni w formularzu/ankiecie dane osobowe osoby trzeciej, (np. współpracownika), Spółka Rednet Dom poczytuje, iż Użytkownik ten dysponuje stosownym zezwoleniem tej osoby, której dane ujawnił.

  Dane udostępnione przez Użytkownika w wyżej wskazany sposób są wykorzystywane przez Spółkę tylko i wyłącznie w celu realizacji zleconej przez Użytkownika usługi, przeprowadzenia procesu, bądź organizacji uczestnictwa w zdarzeniu.

  4.1. Realizacja usługi Użytkownika

  Informując Spółkę Rednet Dom o chęci zapoznania się z informacją handlową, w szczególności ofertą produktów, otrzymaniem materiałów marketingowych i PR, wydawnictw, newsletterów, Użytkownik udziela tym samym zgody na nawiązanie bezpośredniego kontaktu z nim lub wskazaną przez niego osobą trzecią.

  Spółka ma prawo udostępniać dane osobowe podmiotom, których zaangażowanie w realizację usługi jest nieodzowne (np. partnerzy, instytucje finansowe, pocztowe, rządowe, firmy transportowe). Takie podmioty są zobowiązane korzystać z udostępnionych im danych osobowych tylko w celu realizacji usług w imieniu Spółki Rednet Dom oraz traktować dane osobowe Użytkownika jako ściśle poufne.

  Dane przekazane przez Użytkownika mogą być wykorzystywane również do utrzymywania lub rozwijania relacji biznesowych, a także w celu zapewnienia optymalnego świadczenia usług.Spółka może skontaktować się z Użytkownikiem w celu przeprowadzenia badania satysfakcji lub badania rynku.

  4.2. Cele marketingowe i PR

  Dane osobowe oraz informacje udostępnione przez Użytkownika za pośrednictwem stron Spółki oraz podane przy okazji udziału w konferencji, prezentacji, czy innej formy tzw. eventu, mogą być wykorzystane przez Spółkę do celów marketingowych i PR. Dane te mogą być także udostępnione wybranym podmiotom trzecim, z którymi Spółka współpracuje przy dostarczaniu produktów i usług swoim klientom, oraz z którymi współpracuje w zakresie marketingu. Dane osobowe zostaną wykorzystane w powyższy sposób tylko w przypadku, jeśli Użytkownik wyrazi zgodę na to zgodę. Zgoda Użytkownika jest równoznaczna z akceptacją otrzymywania informacji handlowych.

  4.3. Partnerzy

  Spółka udostępnia swoim Partnerom dedykowane dla nich witryny internetowe z informacjami niezbędnymi do współpracy z Spółką. Dostęp do tych witryn wymaga rejestracji i każdorazowo poprawnego logowania zarejestrowanego Użytkownika.

  Dane osobowe oraz informacje przekazywane za pośrednictwem takich serwisów, Spółka może wykorzystywać do zarządzania relacjami biznesowymi z Użytkownikiem, z Partnerem reprezentowanym przez Użytkownika, a także z ogółem Partnerów oraz do rozwijania takich relacji. Przejawem takich działań może być w szczególności przesyłanie informacji handlowych, informacji produktowych, informacji marketingowych czy informacji na temat programów partnerskich. Spółka zastrzega sobie prawo udostępniania danych osobowych oraz informacji swoim Partnerom lub dostawcom w celu realizacji usługi lub procesu, o ile nie zostały zastrzeżone dodatkowe zobowiązania w zakresie poufności udostępnionych danych.

  4.4. Klienci

  Spółka udostępnia swoim Klientom dedykowane dla nich witryny internetowe stanowiące kompendium wiedzy na temat systemów, z których Klienci ci korzystają. Dostęp do tych witryn wymaga rejestracji i każdorazowo poprawnego logowania zarejestrowanego Użytkownika.

  Informacje przekazywane za pośrednictwem takich serwisów Spółka może wykorzystywać do zarządzania relacjami biznesowymi w ramach całej Spółki z Użytkownikiem, z Klientem reprezentowanym przez Użytkownika i z ogółem Klientów oraz do rozwijania takich relacji. Przejawem takich działań może być w szczególności przesyłanie informacji handlowych, informacji produktowych, informacji marketingowych oraz ofert.

  Spółka zastrzega sobie prawo udostępniania danych osobowych oraz informacji swoim Partnerom lub dostawcom w celu realizacji usługi lub procesu, o ile nie zostały zastrzeżone dodatkowe zobowiązania w zakresie poufności udostępnionych danych.

  4.5. Reklamy elektroniczne

  Spółka korzysta z usług podmiotów zewnętrznych uczestniczących w świadczeniu interaktywnych elektronicznych usług reklamowych (na przykład banery reklamowe, mailingi). Podmioty te upoważnione są do zbierania oraz wykorzystywania informacji o Klientach, tylko w celu optymalnego świadczenia usług na rzecz Spółki, a także w ustaleniu, jakie oferty, promocje i typy reklamy są najlepiej odbierane przez Klientów Spółki. Informacje zbierane w ten sposób są agregowane, stąd więc nie mogą posłużyć do identyfikacji pojedynczego Użytkownika.

  Każda wizyta Użytkownika odwiedzającego strony Spółki jest automatycznie rejestrowana na serwerze w tzw. logach systemowych. Zapisywane w ten sposób dane to m.in.: data, czas wizyty oraz adres IP. Dane z logów systemowych wykorzystywane są wyłącznie do celów administracji serwerami i prowadzenia statystyk odwiedzin witryn internetowych.

  Witryny internetowe Spółki stosują tzw. Cookies („ciasteczka”), informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym Użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. Spółka może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszej Polityce Prywatności Spółki, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie także do innych podobnych technologii stosowanych w ramach witryn internetowych Spółki. Cookies zawierają zazwyczaj nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z Spółką dostawców zewnętrznych narzędzi do monitorowania ruchu i aktywności w serwisie.

  Technika cookies jest stosowana przez większość rozbudowanych stron WWW w celu poprawy jakości działania serwisu, a w szczególności:

  Witryny Spółki stosują następujące rodzaje plików cookies:

  Pliki cookies nie służą do przetwarzania ani do przechowywania danych osobowych, nie można za ich pomocą dokonać bezpośredniej identyfikacji Użytkownika oraz nie wprowadzają zmian konfiguracyjnych w przeglądarce i telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym.

  Użytkownik ma możliwość samodzielnego określenia warunków stosowania techniki cookies i w każdej chwili może wyłączyć ich obsługę, za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub konfiguracji usługi. Może to powodować brak lub niewłaściwe wyświetlanie większości stron internetowych. W niektórych przypadkach możliwe jest ustawienie przeglądarki, by w każdym przypadku wyświetlane było pytanie o zgodę użytkownika na pliki cookies. Daje to Użytkownikowi możliwość kontroli nad plikami cookies, ale może spowolnić działanie przeglądarki.

  W celu łatwego zarządzania plikami cookies, należy wybrać przeglądarkę z poniższej listy i postępować zgodnie z instrukcjami:

  Urządzenia mobilne:

  Brak dokonania zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym Spółka będzie przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać do nich dostęp.

  Użytkownikowi przysługuje prawo do zapoznania się ze swoimi danymi, przechowywanymi przez Spółkę i w razie zaistnienia konieczności – prawo do poprawienia i uzupełniania wszelkich nieprawidłowych lub niepełnych danych osobowych. Nadto, w każdym czasie Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania usunięcia jego danych osobowych z baz Spółki. W tym celu należy drogą elektroniczną na adresy: unsubscribe@rednetdom.pl przesłać żądanie modyfikacji lub usunięcia danych osobowych.

  W określonych, ograniczonych okolicznościach Spółka może udostępniać lub przekazywać dane osobowe niepowiązanym z Spółką osobom trzecim. W szczególności Spółka może przekazać dane osobowe osobie trzeciej:

  Spółka wdraża odpowiednie środki w celu ochrony poufności danych osobowych oraz zachowania ich integralności. W celu zabezpieczenia danych przy ich przesyłaniu Spółka wykorzystuje połączenie szyfrowane. Spółka nie bierze odpowiedzialności za dane przesyłane przez strony trzecie oraz za dane przesyłane za pośrednictwem niezabezpieczonych łączy.

  Witryny internetowe Spółki mogą zawierać linki do stron WWW innych przedsiębiorstw lub organizacji. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za procedury i mechanizmy stosowane w tych przedsiębiorstwach/organizacjach odnośnie ochrony prywatności oraz za zawartość innych stron WWW.

  Wprowadzenie istotnych zmian Polityki będzie ogłaszane na witrynie internetowej Spółki przez 30 kolejnych dni w formie powiadomienia.

  Ewentualne pytania oraz skargi związane z tym, w jaki sposób Spółka przetwarza dane osobowe, prosimy kierować na adres: privacy@rednetdom.pl